. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Categories
Business

如何在 Android 和 iOS 设备上使用 Telegram

iOS 设备上使用 Telegram Telegram 是一款免费的即时通讯应用程序,提供广泛的功能。 您可以使用它发送文本、照片、视频、音频文件,并创建最多包含 200,000 名或更多成员的群组。 它还提供先进的功能,如端到端加密和共享高达 1GB 的文件的能力。 此外,该平台还允许您进行语音和视频通话,并拥有广泛的贴纸、主题和机器人库。 telegram手机版 首次下载 Telegram 应用程序时,您需要输入电话号码才能设置帐户。 输入号码后,应用程序将通过短信向您的移动设备发送验证码。 验证电话号码后,您可以立即开始使用 Telegram。 Telegram 的好处是它允许您在一台设备上最多使用三个不同的帐户登录。 如果您想将工作消息和个人消息分开或者您有多部手机或平板电脑,这非常有用。 唯一需要注意的是,您需要访问每台设备上使用的电话号码才能接收短信验证码。 如何在 Android 和 iOS 设备上使用 Telegram 如果您不再使用该电话号码,您还可以更改连接到您的…
Categories
Business

我可以直接从官方网站创建 Telegram 帐户吗?

建 Telegram 帐户吗 Telegram 是一款跨平台消息传递应用程序,它将隐私和有趣的即时消息功能完美地结合在一起。 尽管其安全性不如 Facebook 旗下的 WhatsApp 那么严格,但 Telegram 在关注数据共享的人们中建立了强大的追随者。 然而,这些用户中的大多数不会只是为了与朋友交谈而下载单独的消息应用程序,特别是如果他们还没有说服他们切换的话。 telegram官网 要创建 Telegram 帐户,您必须拥有有效的手机号码并在设备上下载官方应用程序。 设置帐户后,您可以在任何设备上实时访问所有消息和聊天。 该应用程序还使您能够拨打和接听电话以及与多个参与者进行视频聊天,并提供端到端加密以确保您的对话是私密的。 加密密钥在设置过程中进行交换,以便只有对话中的参与者才能读取它。 此外,该应用程序不会将您的消息存储在其服务器上,因此即使他们拦截您的通信,也没有人可以看到您的数据。 我可以直接从官方网站创建 Telegram 帐户吗? 其功能包括群聊(可让您同时与最多 200 人进行交流)、秘密聊天(可让您与最多 10 个收件人共享文档和视频)以及广播功能(可向所有关注者发送相同的消息)。 Telegram…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .